Освен чрез автентикация,достъпът до ресурсите в Samba може да бъде ограничен на база IP адрес или цяла мрежа.

Филтърът се включва чрез задаване на директива hosts allow при останалите опции за определен мрежов ресурс.

Също така може да се приложи едновременно за всички ресурси, ако се въведе под глобалните настройки във конфигурационнят файл.

Поддържа се въвеждането на единични адреси, цяла мрежа, цяла мрежа без определени адреси и също така имена на хостове които се превеждат от DNS сървър. Например :

hosts allow = 192.168.0. EXCEPT 192.168.0.55 - Позволява достъп до всички адреси от 192.168.0.* с изключение на 192.168.0.55

hosts allow = 10.0.0.0/24 - Достъп от цялата мрежа

hosts allow = homepc - Достъп от homepc, адресът на който ще се преведе от конфигурираният DNS сървър

hosts allow = 10.0.0.20 - Достъп само от този определен адрес.

Важно е да се отбележи че hosts allow не отменя нуждата от автентикация ако е настроена такава за определеният ресурс.

Също така съществува директива - hosts deny която върши обратното - забранява достъпа на определени адреси или мрежи. Ако един и същ запис съвпадне в hosts allow и hosts deny се зачита този в първата и достъпът е позволен.